PLAATSBESCHRIJVINGEN

Plaatsbeschrijving bij aanvang werken

Vinden er grote veranderingswerken plaats in de buurt van uw woning en vreest u dat hierbij schade kan ontstaan aan uw woning, dan heeft u er alle belang bij om een plaatsbeschrijving voor aanvang van de werken te laten opmaken.

Bij het einde van de werken kan er nagaan worden of er eventueel bijgekomen schade veroorzaakt is door de uitgevoerde werken of niet. Bij schade kan er een eventuele kostenraming worden opgemaakte om de veroorzaakte schade te vergoeden.

Veelal zal een bouwheer zelf een expert aanstellen om een plaatsbeschrijving te laten opmaken. Hiermee vrijwaart hij zich van schade dewelke niet door zijn werkzaamheden werden veroorzaakt. De bouwheer of de aannemer dragen hierbij de kosten voor deze plaatsbeschrijving die moet ondertekend worden door de betrokken partijen.

Bouwheren en aannemers die tegenwoordig een ABR-polis (alle bouwplaatsrisico’s) afsluiten worden door de verzekeringsmaatschappij verplicht een plaatsbeschrijving aanvang werken te laten opstellen.

Als de eigenaar van het naastliggende gebouw weigert mee te werken aan de plaatsbeschrijving, dan stuurt de aannemer een aangetekend verslag op met de vraag om binnen de maand eventuele opmerkingen te melden. Als er geen opmerkingen worden gemeld verklaart de andere partij zich akkoord met de vaststellingen.

Hoe gaat alles in zijn werk?

Er wordt vooraf een afspraak met u gemaakt. Op het afgesproken tijdstip zal er een gedetailleerde staat van bevinding opgemaakt worden van het huis en alle aanwezige schade (vocht, scheuren, verzakkingen, enz…). Al deze bevindingen worden beschreven in een verslag. Op het einde van de werken kan, aan de hand van dit verslag, gecontroleerd worden of er al dan niet bijkomende schade ontstaan is.

Heeft U nog vragen? Neem gerust contact met ons op.

Disclaimer